wiring diagram

 1. rain
 2. Công nhất
 3. Công nhất
 4. Công nhất
 5. Công nhất
 6. Tiger
 7. Seripcopper
 8. Seripcopper
 9. Seripcopper
 10. Seripcopper
 11. Seripcopper
 12. Seripcopper
 13. Seripcopper
 14. Seripcopper
 15. Seripcopper
 16. Seripcopper
 17. Seripcopper